โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของลูกค้า
  • การสร้างและประยุกต์โมเดลการประเมินพฤติกรรมการบริการ
  • หัวใจสำคัญของจิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพในงานบริการ
  • การบริหารความขัดแย้งและบริหารจิตในภาวะวิกฤติ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองการพูดเชิงสร้างสรรค์, 
  • การพัฒนาทัศนคติและความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่องานบริการ
  • บุคลิกภาพและเทคนิคการให้บริการอย่างประทับใจ

สมัครอบรมวิชานี้