โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D059_13 หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปุญนภา ขุมทรัพย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของลูกค้า
 • การสร้างและประยุกต์โมเดลการประเมินพฤติกรรมการบริการ
 • หัวใจสำคัญของจิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพในงานบริการ
 • การบริหารความขัดแย้งและบริหารจิตในภาวะวิกฤติ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองการพูดเชิงสร้างสรรค์
 • การพัฒนาทัศนคติและความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่องานบริการ
 • บุคลิกภาพและเทคนิคการให้บริการอย่างประทับใจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผลผลิตและบริการสูงขึ้นผลงานและกำไรสูงขึ้น
 • ลูกค้าประทับใจและมีความศรัทธาและเชื่อมั่นมากขึ้น
 • ลดการขัดแย้งระหว่างบุคคลและลดการร้องเรียน
 • เกิดความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันในการเพิ่มผลผลิตและบริการ
 • ก่อให้เกิด Happy Work Place


สมัครอบรมวิชานี้