โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D051_01 หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
อาจารย์ผู้สอน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ค่าลงทะเบียน: 20,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
  • การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น  
  • สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยวัยผู้สูงอายุ
  • การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคสมองเสื่อม , โรคข้อและกระดูก , โรคระบบทางเดินอาหาร , โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด , การดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง ในประเด็น

สมัครอบรมวิชานี้