โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D050_02 หลักสูตรการจัดการผลิตผักและผลไม้อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพิมพรรณ พิมลรัตน์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, อ.ดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
ค่าลงทะเบียน: 16,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • หลักการและความสำคัญของเกษตรอินทรีย์
 • สำรวจพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์?
 • วิธีการจดทะเบียนแปลงเกษตรอินทรีย์?
 • คำนวณพื้นที่ ผลผลิต รอบอายุพืช
 • เอกสารระเบียบเกษตรอินทรีย์สากล
 • คำนวณดินและผสมวัสดุชีวธาตุอาหาร
 • การควบคุมวัชพืชในระบบเกษตร
 • ปฏิบัติการควบคุมวัชพืช
 • การบริหารแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
 • ปฏิบัติการควบคุมแมลงศัตรูพืช
 • การบริหารโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
 • ปฏิบัติการควบคุมโรคพืช
 • การจัดการน้ำและแหล่งน้ำ
 • ปฏิบัติการแหล่งน้ำ
 • ระบบการจ่ายน้ำในระบบเกษตรอินทรีย์
 • วิธีการให้น้ำ
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวในระบบเกษตรอินทรีย์?
 • การบริหารตลาดในระบบเกษตรอินทรีย์
 • คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิต บรรจุภัณฑ์
 • ปฏิบัติการการส่งออกและจัดทำใบสั่งสินค้า
สมัครอบรมวิชานี้