โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปุนยวีร์ เนติวิชัยรัตน์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวพรพรรณ จันทน์หอม ลงทะเบียนแล้ว
3. นายไพโรจน์ พงษ์นริศร ลงทะเบียนแล้ว
4. นายธนกฤต บุญศิริวรากุล ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวเสาวณิต ผ่องใส ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายพงศ์ธนา อภิรัตน์ธนาดุล ลงทะเบียนแล้ว
8. นายมารุต ยอดพินิจ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวนุชจรี สีหะวงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายเอกสิทธิ์ เพ็งหัวรอ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายพิสิษฐ์ กลางประพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวสิริวรรณ เจริญทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
13. นายฐานุพงศ์ นิมิตชัยโรจน์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นายคมศักดิ์ ยิ่งมโนกิจ ลงทะเบียนแล้ว
15. นายวีรพงศ์ แถวสาบุตร์ ลงทะเบียนแล้ว
16. นายอิทธิมนต์ ปลอดอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
17. นางณัฐศริน ปิ่นเพ็ชร์ ลงทะเบียนแล้ว
18. นายประพนธ์ ตันติสัจจธรรม ลงทะเบียนแล้ว
19. นายวรัญญู กิจเจริญธนารักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
20. นายณัฐวุฒิ วาสนาสูง ลงทะเบียนแล้ว
21. นางชัชรีพร อัตถจริยกุล ลงทะเบียนแล้ว
22. นายกานต์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ ลงทะเบียนแล้ว
23. นางสาววรัณรัชญ์ นุตะโร ลงทะเบียนแล้ว
24. นางสาวธนิกานต์ สุ่มสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
25. นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ลงทะเบียนแล้ว
26. นางปภาพัชร์ วิรุฬราช ลงทะเบียนแล้ว
27. นายราชศักดิ์ จารุจินดา ลงทะเบียนแล้ว
28. นายปรัชญา สนิสุริวงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
29. นายปฐวี ลำภู ลงทะเบียนแล้ว
30. นายอธิกฤต ชาญเชาวน์กุล ลงทะเบียนแล้ว
31. นายณัฐดนัย ทองชาติ ลงทะเบียนแล้ว
32. นางฐาปณีย์ โยธาภักดี ลงทะเบียนแล้ว
33. นางสาวสาธิยา ปิยะโอสถสรรค์ ลงทะเบียนแล้ว
34. นายณัฐนนท์ แสงสุววรณ ลงทะเบียนแล้ว
35. นางเพ็ญพิมล โกญจนานันท์ ลงทะเบียนแล้ว
36. นางสาวพัทธนันท์ ภัคศุภากร ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย , รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ และคณะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • รูปแบบของสวน
 • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
 • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
 • การประเมินราคา
 • การปักผัง
 • เทคนิคการทำน้ำตก
 • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนในบ้าน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนจริง
 • ศึกษาดูงานพรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
สมัครอบรมวิชานี้