โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธนพัต หมื่นบวร ลงทะเบียนแล้ว
2. นายครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นายวรชัย สุธาพจน์ สำรองที่นั่ง
4. นายประจวบ ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
5. นางพรสุดา ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
6. นางสาวศิรินิธี พงษ์สัมฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวนันท์ณภัส กันทวี สำรองที่นั่ง
8. นายสรายุทธ สวนสำราญ สำรองที่นั่ง
9. นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย สำรองที่นั่ง
10. นายวรายุทธ แสงสรวย สำรองที่นั่ง
11. นางสาวกัญรัตน์ เจือวิจิตรจันทร์ สำรองที่นั่ง
12. นายมนตรี คงวชิรวิทย์ สำรองที่นั่ง
13. นายณรงค์ บุตรดี สำรองที่นั่ง
14. นายกันตพัฒน์ อิทธิระวิพงศ์ สำรองที่นั่ง
15. นายโกศล สังขสุวรรณ์ สำรองที่นั่ง
16. นายพิทยา บุญโสม สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • รูปแบบของสวน
 • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
 • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
 • การประเมินราคา
 • การปักผัง
 • เทคนิคการทำน้ำตก
 • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนในบ้าน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนจริง
 • ศึกษาดูงานพรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
สมัครอบรมวิชานี้