โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_28 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศิรินิธี พงษ์สัมฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายพิชชากร กรอบพุดซา ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวนันท์ณภัส กันทวี ลงทะเบียนแล้ว
4. นายธนพัต หมื่นบวร ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวกฤตภัค วรทิพยกร ลงทะเบียนแล้ว
6. นายครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายสมภพ เปิงทะมัง ลงทะเบียนแล้ว
8. นายอาทิตย์ รสธรรม ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวกัญรัตน์ เจือวิจิตรจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายปราโมทย์ ปาโต สำรองที่นั่ง
11. นายสรายุทธ สวนสำราญ สำรองที่นั่ง
12. นางนพรัตน์ พุทธาธร สำรองที่นั่ง
13. นายประจวบ ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
14. นายวรชัย สุธาพจน์ สำรองที่นั่ง
15. นางสาวณัฐวัน ธีรรัชตรมย์ สำรองที่นั่ง
16. นายนิธิศ ขำศรี สำรองที่นั่ง
17. นายสุกริช ศิริธนานุกูลวงศ์ สำรองที่นั่ง
18. นายเทวัลย์ เรืองทอง สำรองที่นั่ง
19. นางชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ สำรองที่นั่ง
20. นายวรายุทธ แสงสรวย สำรองที่นั่ง
21. นางสาวอารยา ชวนประพันธ์ สำรองที่นั่ง
22. นางสาวบุษราคัม อดิตโต สำรองที่นั่ง
23. นายพีรยศ แสงทอง สำรองที่นั่ง
24. นางปริศนา คมรัตนปัญญา สำรองที่นั่ง
25. นางสาวประภาพร เซี่ยงหว็อง สำรองที่นั่ง
26. นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา สำรองที่นั่ง
27. นายณรงค์ บุตรดี สำรองที่นั่ง
28. นายภูวดิท หมู่พิมล สำรองที่นั่ง
29. นายพิชิต บุญช่วยสี สำรองที่นั่ง
30. นายชาคริส พงษ์วิริยะธรรม สำรองที่นั่ง
31. นายพิทักษ์ ธรรมรัตนพฤกษ์ สำรองที่นั่ง
32. นายณัฏฐ์ธกร ภวมัยภีระภัทร์ สำรองที่นั่ง
33. นายจุนรัชต์ วิวัฒนาพันธุ์ สำรองที่นั่ง
34. นายสุพัฒน์ กิตติเจษฎา สำรองที่นั่ง
35. นางพรสุดา ถี่ถ้วน สำรองที่นั่ง
36. นายเกียรติศักดิ์ เกตุสอน สำรองที่นั่ง
37. นายสิริชัย บริบูรณ์กิจการ สำรองที่นั่ง
38. นายคณิต สุขรัตน์ สำรองที่นั่ง
39. นายนิติพัฒน์ รัฐสิทธิกุล สำรองที่นั่ง
40. นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย สำรองที่นั่ง
41. นางสาวสุภาวดี ทองพูน สำรองที่นั่ง
42. นางgyakxnrgag pokxAnLsXaJ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • รูปแบบของสวน?
 • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
 • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ?
 • การประเมินราคา?
 • การปักผัง?
 • เทคนิคการทำน้ำตก?
 • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนในบ้าน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนจริง
 • ศึกษาดูงานพรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
สมัครอบรมวิชานี้