โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวบุษกร สุทธิเย็น ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวศิวรรจน์ เศวตภิวัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นายธนวัฒน์ สร้อยวัน ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวนฤนาถ จ้อยเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสุประวีณ์ พุทธรัตน์เจริญ ลงทะเบียนแล้ว
6. นายสุรพงษ์ สายแสง ลงทะเบียนแล้ว
7. จีรวัฒน์ ขาวสบาย ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวสรินยา ธาราพัตราพร ลงทะเบียนแล้ว
9. นายธนยศ อาจประโคน ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวเบญจวรรณ มณีแมน ลงทะเบียนแล้ว
11. นางศรัยกรณ์ พีรธนาวิชญ์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวชาฎา โกจารย์ศรี ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวศิริพร ปุษยไพบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกุลเดช ฆโนทัย ลงทะเบียนแล้ว
2. นายกษิดิศ ฆโนทัย ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวปานเนตร ธนะไชย สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกรกนก พงษ์สุวรรณ์ สำรองที่นั่ง
5. นายวิษณุพงศ์ มหิศยา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย
ค่าลงทะเบียน: 29,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • อัญมณีศาสตร์
  • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี
  • พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ
  • หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก
  • ไข่มุก
  • เพชร
  • โลหะที่นำมาทำเครื่องประดับ
  • การประเมินราคาเครื่องประดับ
หมายเหตุ : เรียนทุกวันอาทิตย์
สมัครอบรมวิชานี้