โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวsiriporn smith สำรองที่นั่ง
2. นางสาวธันชุดา สำเภาเงิน สำรองที่นั่ง
3. นางสาวพิชาพร สำเภาเงิน สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS), เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาฟิสิกส์ มก.
ค่าลงทะเบียน: 29,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • อัญมณีศาสตร์
  • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี
  • พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ
  • หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก
  • ไข่มุก
  • เพชร
  • โลหะที่นำมาทำเครื่องประดับ
  • การประเมินราคาเครื่องประดับ
หมายเหตุ : เรียนทุกวันอาทิตย์

สมัครอบรมวิชานี้