โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D048_49 หลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย
ค่าลงทะเบียน: 29,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้