โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ลงทะเบียนแล้ว
2. นายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางเสาวภา สมุทรถา ลงทะเบียนแล้ว
4. นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล ลงทะเบียนแล้ว
5. นายอดุลย์ แสงทอง ลงทะเบียนแล้ว
6. นายศรายุธ แก้วสินธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายปกิต ภาคธรรม ลงทะเบียนแล้ว
8. นายธนกร ศิลปะรายะ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวสุนิสา ฉิมพลี ลงทะเบียนแล้ว
10. นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ลงทะเบียนแล้ว
11. นายสมศักดิ์ วินิจกุล ลงทะเบียนแล้ว
12. นายประทีป กุศลวัฒนะ ลงทะเบียนแล้ว
13. นายสิงหชัย อินทพิชัย ลงทะเบียนแล้ว
14. นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ลงทะเบียนแล้ว
15. นายวิธร มาเอียด ลงทะเบียนแล้ว
16. นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวภัทราภรณ์ คำแฝง ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวนันทวัน ละอองสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาวสุดารัตน์ ช้างแดง ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาววรางคณา นพฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาวสุภาภรณ์ ช่วยนุกูล ลงทะเบียนแล้ว
22. นางรรินา มุกดา ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธกร ถาวรสันต์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  1) การเจรจาต่อรอง

      - การเข้าถึงเหตุจูงใจในการต่อรอง

      - แบบฝึกหัดเบื้องต้นในการเจรจาต่อรอง

      - ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

  2) ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง

      - การเตรียมตัวก่อนการต่อรอง

              - แบบฝึกหัดการวางแผนการต่อรอง

              - การระบุขอบเขตที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง

              - การค้นหาประเด็นที่ใช้ในการต่อรอง

  3) แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจาต่อรอง

      - พฤติกรรมหลักที่ใช้ในการเจรจา

      - พฤติกรรมย่อยที่ใช้ในการเจรจา

      - แบบฝึกหัด ผลของการใช้พฤติกรรมที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง

  4) กลวิธีการเจรจาต่อรอง

      - กลวิธีที่นักต่อรองนิยมใช้

      - เทคนิคการจัดการ กับการข่มขู่ในการต่อรอง

      - การปิดการเจรจาต่อรอง เพื่อบรรลุข้อตกลง        

สมัครอบรมวิชานี้