โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  1) การเจรจาต่อรอง

      - การเข้าถึงเหตุจูงใจในการต่อรอง

      - แบบฝึกหัดเบื้องต้นในการเจรจาต่อรอง

      - ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

  2) ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง

      - การเตรียมตัวก่อนการต่อรอง

              - แบบฝึกหัดการวางแผนการต่อรอง

              - การระบุขอบเขตที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง

              - การค้นหาประเด็นที่ใช้ในการต่อรอง

  3) แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจาต่อรอง

      - พฤติกรรมหลักที่ใช้ในการเจรจา

      - พฤติกรรมย่อยที่ใช้ในการเจรจา

      - แบบฝึกหัด ผลของการใช้พฤติกรรมที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง

  4) กลวิธีการเจรจาต่อรอง

      - กลวิธีที่นักต่อรองนิยมใช้

      - เทคนิคการจัดการ กับการข่มขู่ในการต่อรอง

      - การปิดการเจรจาต่อรอง เพื่อบรรลุข้อตกลง        

สมัครอบรมวิชานี้