โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D042_14 หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสนธยา บุญเจริญกิจ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสุภาษิตา วิวัฒนชาติ สำรองที่นั่ง
3. นายนพดล รอดแก้ว สำรองที่นั่ง
4. นางสาวอภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวณิชชนันทน์ สวัสดิ์พานิช สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้