โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D041_14 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. พ.ต.ท.ไชย นิลจันทร์ สำรองที่นั่ง
2. นายรังสรรค์ ยังน้อย สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้