โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D041_13 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. พ.ต.ท.ไชย นิลจันทร์ สำรองที่นั่ง
2. นายรังสรรค์ ยังน้อย สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความสำคัญของการนำเสนอ 
  • การนำเสนอรูปแบบต่างๆ
  • กระบวนการนำเสนอ 
  • การจัดเตรียมเนื้อหาที่ถูกใจผู้ฟัง 
  • การเตรียมการนำเสนอที่โดนใจผู้ฟัง 
  • เทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย 
  • ปัญหาที่พบเจอในการนำเสนอ 
  • การค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง 
  • การฝึกปฏิบัติการนำเสนอในสถานการณ์จริง

สมัครอบรมวิชานี้