โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความเป็นมืออาชีพ
  • การค้นหาจุดแข็งและจุดควรพัฒนา
  • การกำหนดเป้าหมายในชีวิต
  • กลยุทธ์ต่างๆ ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
  • แนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
สมัครอบรมวิชานี้