โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D040_14 หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายศิวดิษฏ์ บุตรบุรุษ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้