โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววลัยภรณ์ พวงมาลา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
 • พื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร
 • สไตล์การสื่อสารที่หลากหลาย
 • เครื่องมือการสื่อสาร
 • เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
 • แนวทางประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
 • สื่อสารอย่างผู้นำทำอย่างไร
 • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • การวางแผนการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์
 • เทคนิคการสื่อสารกลยุทธ์อย่างมีชั้นเชิง
 • การประเมินผลการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์

สมัครอบรมวิชานี้