โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D023_15 หลักสูตรกลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์,?
  • ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง,?
  • สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์,?
  • หลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์,?
  • วิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 10 วิธี,?
  • แบบฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ
สมัครอบรมวิชานี้