โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D022_24 หลักสูตรการบริหารเวลา(Time Management)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววรรธิดา จีนประชา สำรองที่นั่ง
2. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
3. นายมรุสันต์ โสรัตน์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์รัตนา กลั่นแก้ว
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้