โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรWhy-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ธรรมชาติของการเกิดปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา
  • สิ่งที่ต้องทำก่อนจะทำการวิเคราะห์: หลักการ 5G
  • Why-Why Analysis คืออะไร
  • วิธีการมองปัญหาแบบ Why-Why Analysis
  • ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Why-Why

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานในระดับ Supervisor จนถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย หรือกิจกรรมกลุ่ม QC จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป?

สมัครอบรมวิชานี้