โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D013_18 หลักสูตรWhy-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวภวิกา คชานันท์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช สำรองที่นั่ง
2. นายอนุรักษ์ ตาคำ สำรองที่นั่ง
3. นางรัชนี นิคมเขตต์ สำรองที่นั่ง
4. นายปิติพงษ์ นิยมบัณฑิต สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้