โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D013_18 หลักสูตรWhy-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวภวิกา คชานันท์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. อิสริยาภรณ์ กฤษวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวเพ็ญพิชชา ผลไพบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นายภูมินทร์ บุญเพ็ง สำรองที่นั่ง
4. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช สำรองที่นั่ง
5. นายอนุรักษ์ ตาคำ สำรองที่นั่ง
6. นางรัชนี นิคมเขตต์ สำรองที่นั่ง
7. นายปิติพงษ์ นิยมบัณฑิต สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้