โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพอใจ สังข์​แก้ว สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวลักษณา เจียรนัย ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวพฤกษาพรรณ วงศ์ลาโพธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวชลลณี ตรีพันธ์ประเสริฐ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาววรรณพร มีกลิ่นหอม ลงทะเบียนแล้ว
5. นายกัญญาภัทร พงษ์บัว ลงทะเบียนแล้ว
6. นายธนวัฒน์ สัมมาธนะ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายธันยบูรณ์ พึ่งกุศล ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวปิยะธิดา บานชื่น ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวกนกวรรณ มั่นดี ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวนุชนารถ จันทร์คำ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวน้ำทิพย์ ทับทิมเล็ก ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวมยุรี ญาติพิมล ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวกาญจนา ขันธคุณ ลงทะเบียนแล้ว
14. นายเรวัติ เทศทอง ลงทะเบียนแล้ว
15. นายชยาศิส ฑีฆะสังข์ ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวศศิธร แสงกล้า ลงทะเบียนแล้ว
17. นายยศกร ซ้วนล่อง ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาววิรุฬอัปษร อิ่มลายทอง ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาววริษฐา ยุทธพันธ์ุ ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาวหทัยรัตน์ เอี่ยมสิทธิพันธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาวนิธิพร ยศพล ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่
  • การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
  • การวิเคราะห์ต้นทุน
  • การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน
  • การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย
  • ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย
สมัครอบรมวิชานี้