โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพอใจ สังข์​แก้ว สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอนุพันธ์ งามวิจิตร์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวอรทัย แซงบุญเรือง สำรองที่นั่ง
3. นางสาวสุจิตตา แซ่แต้ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่
  • การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
  • การวิเคราะห์ต้นทุน
  • การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน
  • การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย
  • ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย
สมัครอบรมวิชานี้