โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่
  • การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
  • การวิเคราะห์ต้นทุน
  • การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน
  • การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย
  • ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย

สมัครอบรมวิชานี้