โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_24 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณธิชา สีลูกหว้า สำรองที่นั่ง
2. นายธีรภาพ อมรสวัสดิรักษ์ สำรองที่นั่ง
3. นายสิรวิชญ์ กัลปหา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้