โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการบริการเชิงรุก
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication-IMC) คืออะไร 

 • องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์ของโปรแกรม IMC

 • Above  the  Line Marketing & Below  the  Line Marketing

 • ประเภทของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด

 • กลยุทธ์การโฆษณา

 • กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

 • การทำ Marketing PR และ Event Marketing

 • การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point? of Purchase? Display)

 • การตลาดโดยตรง (Direct? Marketing)

 • การสื่อสารนอกสถานที่ (Out  of - home Media)

 • การออกแบบแผนโปรแกรม IMC

 • แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย CRM

 • การสร้างสัมพันธภาพแบบครบวงจร (Integrated Relationship Management; IRM )

 • เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 • การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ่ (Key Account? Management; KAM)

 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience? Management:CEM)

 • การสร้างประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์น่าประทับใจ (Moment of Truth; M.O.T.)

 • Workshop และ กรณีศึกษา/สรุป และตอบข้อซักถาม

สมัครอบรมวิชานี้