โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D007_24 หลักสูตรกลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเฌอลิณณ์ สวัสดิจันทร์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอิราวัฒน์ ชมระกา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้