โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายไชย นิลจันทร์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวมิชุตรา สีดามุย สำรองที่นั่ง
3. นายอัษฎายุธฌิ์ แก้วไทรย้อย สำรองที่นั่ง
4. นายไวทยา ศรีกุตา สำรองที่นั่ง
5. นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร สำรองที่นั่ง
6. นางสาวนันทพร รักษากุล สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายภัทรชัย จันทร์ศรี ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวนภัส หลักคำ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวจันทรพร หงษ์ทอง ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวดวงดาว ฟุ้งธีรกุล ลงทะเบียนแล้ว
5. นายเสกสิทธิ์ สุคติ ลงทะเบียนแล้ว
6. นายณรัชตภณ ผ่องอำไพ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวภัทรวรรณ โกเศยะโยธิน ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวพัชนีย์ มุกดาสนิท ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวพรรณวิภา ศดิพันธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นางมนต์ฤทัย อติศัพท์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวจินตนา โอบายะวาทย์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางเนตรทราย โกศลรัฐ ลงทะเบียนแล้ว
13. นายโชคชัย พรสถิตย์พงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางอัจฉรา ม่วงสนิท ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวสุภาวดี หาเรือนชีพ ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวกุลชา ช่างเพาะ ลงทะเบียนแล้ว
17. นายนพดล ยิ้มใจ ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวสายรุ้ง มูลดี ลงทะเบียนแล้ว
19. นายอนุชา สว่างวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาววีรยา มะลิขาว ลงทะเบียนแล้ว
21. นายสายชล ถนอมรอด ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้