โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D001_40 หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ :การเขียนและประเมินโครงการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายขจรศักดิ์ แก้วเกษ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายธนาวิทย์ งามการ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวศุภลักษณ์ บุญลิถาน สำรองที่นั่ง
4. นางสาวแสงทิพย์ วิมุตติกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ. ดร.พนิต เข็มทอง
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  • หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • การออกแบบวิธีการและเครื่องมือเพื่อประเมินผลโครงการ 
  • นำเสนอโครงการประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
สมัครอบรมวิชานี้