โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C016_02 หลักสูตรการใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูล เบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิลักษณ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้