โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C015_04 หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนลิตา เครือแก้ว สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเพ็ชรวดี วชิราสิทธิพรรณ สำรองที่นั่ง
2. นายภูมิธนนันท์ นุ่นบุญคง คณิตธนานันท์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวนลิตา เครือแก้ว สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้