โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เรื่องฐานข้อมูล
  • การออกแบบฐานข้อมูล
  • การจัดข้อมูลด้วยภาษาSQL
  • การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  • การสร้างTable และจัดการข้อมูล
  • การสร้าง Query เพื่อเรียกใช้งานข้อมูล
  • การสร้างและใช้งาน Form เพื่อจัดการข้อมูล
  • การสร้างและใช้งาน Report เพื่อนำเสนอข้อมูล
หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำโนตบุคมาเองในวันอบรม

สมัครอบรมวิชานี้