โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C009_16 หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิลักษณ์ สำรองที่นั่ง
2. นายสุรทัศน์ ฉายากุล สำรองที่นั่ง
3. นางสาวฉัตรวดี อินนะลา สำรองที่นั่ง
4. นางสาวรวิวรรณ ชิตวิเศษ สำรองที่นั่ง
5. นายวีรพล ศรีเพ็ญ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้