โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายวีระชัย กัลยานิติคุณ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเฉลิมชาติ รัตนูปถัมภ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวกัญตา มินเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสุปรียนันท์ โสวภาค ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวพลอยไพรินทร์ อันตะริกานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวสุพักต์ขจี ทองเอี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวพณิชชา คำทองวิจิตร ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวสิรินดา ประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวแพรวา วรรณดี ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวอนรรฆมนตร์ ศรียาภัย ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวนันทิดา เชาว์กุลดี ลงทะเบียนแล้ว
11. นายลีนวัตร วงศ์เวียร ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • พื้นฐานการใช้ Excel
  • การจัดเก็บข้อมูล
  • การอ้างอิงข้อมูล
  • การสืบค้นจากข้อมูล
  • การเชื่อมโยงข้อมูล
  • การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล
  • การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart
  • ?ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
  • หมายเหตุ ผู้อบรมเตรียมโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
สมัครอบรมวิชานี้