โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C008_23 หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฤทัยชนก พิกุล สำรองที่นั่ง
2. นางสาววราพรรณ อินทร์พรหมมา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชัยมงคล พุกสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวดวงกนก แสงเอี่ยม สำรองที่นั่ง
3. นางสาวเกวลี ชุมทอง สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิลักษณ์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวชิดชนก พิทักษ์กุลสิริ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวนัชภรณ์ เทศวงศ์ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวเลิศศิริ เตโชอภิวัฒนกุล สำรองที่นั่ง
8. นางสาวณภัสสร เกษมทรัพย์ สำรองที่นั่ง
9. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ปาริชาติ บัวรอด สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้