หมวดวีดิทัศน์
หมวดการศึกษา
สาขาการเกษตร(พืช)
สาขาการเกษตร(สัตว์)
สาขาประมง
สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาการเกษตร
ความร่วมมือกับ ททท.

หมวดเอกสาร E-Book
ข้าวและธัญพืช
พืชผักสมุนไพร
ไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
ประมง สัตว์น้ำ
สัตว์บก - สัตว์ปีก
วิทยาการอื่น ๆ
แนะนำทำกิน
รายการวิทยุ
สื่อเสียงปี2558
สื่อเสียงปี2557
สื่อเสียงปี2557

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

คำแนะนำการใช้งาน

            สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร เพื่อให้บริการวิชาการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รวบรวมสื่อวีดิทัศน์ที่มีอยู่ แปลงให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เป็น Streaming Video ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เริ่มต้นด้วยโปรแกรม Real Producer ใช้ banwidth 200 kbps เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้าน Self Learning ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรม Media Encoder ของบริษัทไมโครซอฟ ที่เป็นซอฟแวร์ฟรี เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows สามารถแสดงผลวิดีโอได้ โดยไม่ต้อง ลงโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งได้จัดทำให้มีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน

             การอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกัน ท่านต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วยจึงจะสามารถอ่านได้ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ได้จัดทำจากโปรแกรม Acrobat โดยรวบรวมมาจากเอกสารส่งเสริมเผยแพร่ ทั้งของสำนักฯเอง และของหน่วยงานอื่น จัดทำให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร A4 เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และ พิมพ์เป็นเอกสารคู่มือได้ตามความต้องการ

ดาวโหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร Acrobat