# ชื่อไฟล์
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1735
2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 617
3. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 628
4. คำรับรองการสมัครเข้าทำงาน 643
5. สำนักส่งเสริม Bill-Payment 421
6. แบบฟอร์มประกันสังคม 887
7. แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 2560 436
8. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 387
9. แบบฟอร์มการขอเข้าสู่ชำนาญการ 396
10. แบบฟอร์มหนังสือโลโก้ KU สีเขียว 266
11. แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 130
12. แบบฟอร์ม_หนังสือภายใน_ภายนอก มก. 458

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้