# ชื่อไฟล์
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1098
2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 490
3. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 448
4. คำรับรองการสมัครเข้าทำงาน 519
5. สำนักส่งเสริม Bill-Payment 286
6. แบบฟอร์มประกันสังคม 539
7. แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 2560 330
8. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 298
9. แบบฟอร์มการขอเข้าสู่ชำนาญการ 302
10. แบบฟอร์มหนังสือโลโก้ KU สีเขียว 174
11. แบบฟอร์ม_หนังสือภายใน_ภายนอก มก. 365
12. แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 241

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้