โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
SC030 การปรุงยาด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น (น้ำมันนวดคลายเส้น/น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น/ยาหม่องน้ำมันว่าน/ยาหม่องฤทธิ์เย็นสารพัดประโยชน์)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมนัสวรรณ หลินพันธุ์
2. นางสาวชญาภา จุณณานนท์
3. นางสาวจีรภา ปิ่นธรรมรักษ์
4. นางสาวนวรัตน์ สุดแสวง
5. นางสาวลลิดา รัตนมังคลานนท์
6. นางสาวรัชนีย์ ตั้งจรูญวาณิชย์
7. นายยอดบุญ ลิ่มอรุณ
8. นางสาวเพชร​รัตน์​ วงศ์​ผดุง​เกียรติ​
9. นายชัยวัฒน์ วิริยะมานะชัย
10. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
อาจารย์ผู้สอน: สุกัญญา หล่อตระกูล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 2,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้วิธีการนำสมุนไพรใกล้ตัวมาสกัดเป็นยา วิธีสกัด วิธีเก็บรักษา น้ำมันนวดคลายเส้น = แก้ปวด, น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น = แก้แพ้ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้, ยาหม่องน้ำมันว่าน = แก้ปวดบวมช้ำ คลายเส้นเคล็ดขัดยอก, ยาหม่องเขียวสารพัดประโยชน์ = แก้แพ้ ผดผื่น แมลงกัดต่อย ทำกัวซาร์)
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการเรียนรู้ สมุนไพร พิมเสน การบูร เมนทอล วาสลีน สีผึ้ง น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา บรรจุภัณฑ์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบการสอน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง 1-2 คู่ ถุงสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  เรียนรู้คุณสมบัติต่างๆของสมุนไพรไทย การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาสกัดเป็นยา วิธีการสกัด วิธีเก็บรักษา
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำน้ำมันนวดคลายเส้น = แก้ปวด, การทำน้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น = แก้แพ้ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้
13.00 - 15.30  บรรยาย/ปฏิบัติ  คุณสมบัติของสมุนไพรการทำยาหม่อง การทำยาหม่องน้ำมันว่าน = แก้ปวดบวมช้ำ คลายเส้นเคล็ดขัดยอก, ยาหม่องเขียวสารพัดประโยชน์ = แก้ผดผื่น แมลงกัดต่อย ทำกัวซาร์
15.30 - 16.00  บรรยาย  สรุปและทบทวนบทเรียนเป็นการทดสอบความเข้าใจ