โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
SC029 ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (แชมพูสมุนไพร/แชมพูสดแบบธรรมชาติ 100% เซรั่มบำรุงผม)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจีรภา ปิ่นธรรมรักษ์
2. นางสาวจงดี ลิมปนะถาวร
3. นางสาวรัชนี งามมานะ
4. นายประจักษ์ ปฏิทัศน์
5. นางสาวพรณภา เกตุประดิษฐ์
6. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
7. นางสาวพัชรี ศุภศันสนีย์
8. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
9. นางสาวสุพรทิพย์ กิตติวัชระชัย
อาจารย์ผู้สอน: สุกัญญา หล่อตระกูล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,130 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,580 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้จักสมุนไพรชนิดต่างๆ สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมาสกัดใช้เกี่ยวกับการดูแลสุขาภาพเส้นผม และหนังศีรษะ การเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผมให้สุขภาพดีแก้ปัญหาผมร่วม หงอกก่อนวัย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: ้ิเอกสารประกอบการเรียนรู้ สมุนไพรต่างๆ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา บรรจุภัณฑ์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบการสอน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าปิดจมูก, ถุงมือยาง 1-2 ชิ้น, ถุงสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  เรียนรู้คุณสมบัติต่างๆของสมุนไพรไทย การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาสกัดทำแชมพูสมุนไพร (วิธีสกัดสมุนไพรนำไปใช้ทำแชมพู)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การสกัดสมุนไพร
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ    การทำแชมพูสด ดีท็อกซ์เส้นผมและหนังศีรษะและการทำเซรั่มบำรุงผม
15.00 - 16.00  บรรยาย  สรุปและทบทวนบทเรียนเป็นการทดสอบความเข้าใจ