โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
SC022 การปรุงยาด้วยสมุนไพร : น้ำมันเหลือง ยาหม่อง ยาสีฟัน สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุภา สิทธานุกูล
2. นางสาวสุภร สิทธานุกูล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกิ่งแก้ว ดวงพุฒ
2. นางสาวศุภนิจ ทองใบ
3. นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ
อาจารย์ผู้สอน: สุกัญญา หล่อตระกูล
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 2,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป , จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้การสกัดสมุนไพรไทย นำมาปรุงเป็นยาบำบัด รักษาโรค อาทิ น้ำมันเหลืองไพลสด และสมุนไพรอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคลายเส้น แก้เคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย ยาหม่องสมุนไพร ยาสีฟันสูตรธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ต้านภูมิแพ้ แก้วหวัด คัดจมูก
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม สมุนไพรให้นำกลับไปปลูกขยายพันธุ์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น สมุนไพรต่างๆ มีด เขียง เตาไฟฟ้า ภาชนะชั่ง ตวง วัด ผ้าขาวบาง ขวด ตลับ ภาชนะบรรจุ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: สมุด ปากกา ดินสอ ผ้ากันเปื้อน ถุงผ้าสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์นำกลับบ้าน
แผนการสอน:
09.00 - 12.00  บรรยาย  เรียนรู้การสกัดสมุนไพรนำมาปรุงเป็นยาบำบัด รักษาโรค สรรพคุณของสมุนไพรไทยแต่ละชนิด การคัดเลือกวัตถุดิบ วิธีการเตรียมวัตุดิบ การสกัดน้ำมันไพล และการสกัดสมุนไพรต่างๆ
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ  การทำน้ำมันเหลือง การทำยาหม่องสมุนไพร การทำสเปรย์ปรับอากาศ การทำยาสีฟัน สรุปและตอบข้อซักถาม