โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
SC021 แชมพูสมุนไพรแก้ผมร่วง คัน รังแค (มะกรูด อัญชัน ขิง)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายศรินทรเทพ ชินพาส
2. นางสาวชญาภา จุณณานนท์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวน้ำทิพย์ สุขสมพงษ์
2. นางสาวนพรัตน์ อุทัยสว่าง
3. นางธันยวันฐ์ รื่นฤทธิ์
4. นายประเสริฐ จันทร์กลาง
5. นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ
อาจารย์ผู้สอน: สุกัญญา หล่อตระกูล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,130 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,580 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: มะกรูด อัญชัน ขิง สมุนไพรที่หาได้ง่ายแต่สรรพคุณมากมายเพื่อนำมาสกัดทำแชมพูจะมีคุณสมบัติในการป้องกันและขจัดรังแค แก้ผมร่วง ช่วให้ผลดกดำเงางาม สามารถทำใช้เพื่อลดรายจ่าย หรือเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพได้ ส่วนที่เหลือจากการทำแชมพู เราจะนำมาทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้ซักผ้า ล้างจาน ล้างรถได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม AD25 ดอกเกลือ มะกรูด อัญชัน ขิง และสมุนไพรอื่นๆ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น หม้อตุ๋น อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด ไม้พาย มีด เขียง เครื่องปั่น กระชอน ผ้าขาวบาง กรวย ขวดบรรจุ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: สมุด ปากกา ดินสอ ผ้ากันเปื้อน ขวดน้ำเปล่าขนาด 0.5 ลิตร 2 ขวด ถุงผ้าสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์นำกลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 12.00   บรรยาย   การทำแชมพูสมุนไพรแก้ผมร่วง คัน รังแค
                                   การเตรียมวัตถุดิบ ล้าง ปอก หั่น
                                   วิธีการเตรียมสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสม
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ      การทำแชมพูสมุนไพร  การเตรียมวัตถุดิบทั้งหมด
                                   การตุ๋น การปั่นวัตถุดิบ และสมุนไพรที่เตรียมไว้
                                   การกรอง และการฆ่าเชื้อ การบรรจุภัณฑ์
                                   การนำวัตถุดิบที่เหลือมาทำน้ำยาเอนกประสงค์
                                   สรุป และตอบข้อซักถาม