โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
MI016 อาหารสุนัขทางเลือก (ขนมน้องหมา)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งสัมพันธ์
2. นางสาวกวิษ กวีรวิธรณ์
3. นางสาววารุณี วรขจิต
4. นายจิระศักดิ์ โลกมิตร
5. นางสาวธนวรรณ ช้างเผือก
6. นางสาวชญานี พึ่งศิลป์
7. นางสาวขนิษฐา เกิดกิ่ง
8. นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์หอม
9. นางสาวปรีชยา จำเหล่
10. นางสาวพรณภา เกตุประดิษฐ์
11. นายธีรทัศน์ พ่วงพิศ
12. นางสาวสิริรัตน์ ปัญญาสุขสกุล
13. นางจีรนันท์ สอิ้งทอง
14. นางสาวนันทรัตน์ ธัญพิทยาพาณิชย์
15. นางสาวอังคนา รุ่งอรุณ
16. นางสาวอารีย์ ยิ่งวิริยะวัฒน์
17. นายธนกร ประสงค์อาสา
18. นางสาวสาวิตรี บุญเรือง
19. นางสาววรางคณา เกิดกมลคุปต์
20. นางสาวจุฑามาศ ช้างสาร
21. นางสาวกรกช มาลาธรรม
22. นางสาวลรินธรณ์ ธิติอัศราเวทย์
23. นางสาวสุชานันท์ รัตนวารีกุล
24. นางสาวสิริทัย​ โก​มุท​บุตร​
25. นางสาวณัชชารีย์ ศิริวัฒนานนท์
26. นางสาวปนัดดา โพธิ์นิ่มแดง
27. นายณัฐพัชร์ ว่องเจริญพร
28. นางสาวอาจารีย์ ธัญวงศ์วัฒน์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวดวงดาว​ ผดุง​ชัย​โชติ​
2. นางสาวมิ่งขวัญ สุนทรศร
3. นางสาวพรรนภา วงศ์มโนพณิข
4. นางสาวธิรางค์ จันทร์รุจิพัฒน์
5. นางสาวไธวดี ศุภโรจน์
6. นายทยากร สินเจริญรุ่ง
7. นายตรีทเศศ อัศวภัชรกุล
8. นางสาวปิยกุล เชี่ยวชาญทอง
9. นางสาวอรนลินพร สุรธัชโชคไพศาล
10. นางสุทินี ใจมั่น
11. นางสาวอุไรพรรณ ศิริชาติชัย
12. นางสาวชนานันต์​ เตมัยสมิธิ
13. นางสาวเข็มจริยา ธีรพงษ์
14. นางสาวมัลลิกา
15. นางวารุณี คล้ายแก้ว
16. นางสาวปรัชสิญา นราฐปนนท์
17. นางสาวชลิตา เจริญพรเลิศ
18. นางสาวสุจิตรา ยนต์สิงห์
19. นางดวงพร กาวี
20. นางสาวธารารัตน์ ฉายารัตน์
21. นางสาวขวัญรัตน์ พัฒนะนิธิดิษยา
22. นางสาวญาณิศา รัตนพาไชย
23. นางสาวณัติพร นกแก้ว
24. นางสาวหรรษา เหลืองสกุล
25. นางสาวรัศมีเพ็ญ ปวิณวิวัฒน์
26. นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ
27. นางสาวธนานี ไต่เมฆ
28. นางสาวกุลธรา มหาวงษ์
29. นางสาวแพรเมือง คำแพงศรี
30. นางอังคณา เคิล์นสเพอร์เกอร์
31. นางสาวฐิติรัตน์ ศรีสดใสสกุล
32. นายประวีณ์ ราชนิยม
33. นางสาวภมรรัตน์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์
34. นางสาวกุลิสรา อือตระกูล
35. นายพลเทพ เรืองมณี
36. นางสาวนัฎฐา วงศ์มโนพณิช
37. นางสาวพรพรรณ ประเพณี
38. นายเศรษฐิการ เพียรกิจรุ่งเรือง
39. นางสาวณฤดี ตาณังกร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวทิพรดา พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุจิตรา กรศรี
3. นางสาวเพ็ญภักตร์ ภูมิศุข
4. นางสาวปรียาภรณ์ เนียนทะศาสตร์
5. นายนริศ เกตจงกล
6. นางสาวพัชรนันท์ นิธิโรจน์ชุติกุล
7. นางสาวมธุรส โกวัฒนาภรณ์
8. นางสาวพัชญา​ บุ​ศ​ย​พงศ์​ชัย​
9. นางจรรยา เกียรติธนะบำรุง
10. นางสาวชุลีพร พูลเกษ
11. นางสาวปวงทิพย์ นฤวัตร
12. นายฐิติ กีรติกสิกร
13. นางสาวสุวิชชา ดวงาดรา
14. นางสาวิอุไรลักษณ์ รูปคม
15. นางสาวชนนิกานต์ ศรีกัลยา
16. นายศราวุธ ขำสวัสดิ์
17. นางสาวพิสินี ด่านวัฒนาพงษ์
18. นางสาวทรรศนีย์ อัศววีรวุฒิ
19. นางสาวณภัค วงศ์ถาวร
20. นางสาวภารดี ชั้นสกุล
21. นางพัณณ์วรา ชัยพรชวพีฒน์
22. นางสาวทิสา โสวรรณะ
23. นางสาวชุติรดา ยอดมั่น
24. นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ
25. นางสาวณัฐชยา เลาสุขศรี
26. นางสาวณิชาภา ย้อนโคกสูง
27. นางสาวสิริเพ็ญ หลั่งแรงกิจ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 950 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 400 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป , จำนวนที่รับ 10-24 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุนัข วัตถุดิบอาหารสุนัข แนวโน้มความต้องการอาหารสุนัขทางเลือก การทำอาหารสุนัขแบบแห้งด้วยเตาอบไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปทำให้สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นการลดรายจ่ายค่าอาหารสุนัขและอาจนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: แป้งขนมปัง แป้งโอลวีต ยีสต์แห้ง น้ำตาล เกลือ ตับไก่ปิ้ง ผักปลอดสารพิษ เนื้อวัวสด เนื้อไก่สด เนื้อหมูสด พิมพ์กดขนมรูปกระดูก ถาดอบไมโครเวฟพื้นลอน ถุงลามิเนตสองชั้นสูญญากาศ อ่างผสมไม่โครเวฟได้ ถุงมือ น้ำดื่ม ถ้วยตวง
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุนัข อาหารสุนัขสำเร็จรูป อาหารสุนัขแบบปรุงเอง และอาหารสุนัขทางเลือก รูปแบบของอาหาร อาหารเปียก และอาหารแห้ง โภชนาการ วัตถุดิบ ยีสต์ สารปรุงแต่งอาหาร สูตรอาหารสุนัขทั่วไป สูตรอาหารสุนัขเฉพาะกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำอาหารสุนัขแบบแห้ง การเตรียมส่วนผสม การขึ้นรูป การอบทำให้แห้งด้วยไมโครเวฟ การบรรจุภัณฑ์