โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP266 การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรเต้าหู้ยี้ และสูตรกวางตุ้ง) น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่ว และสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช
อาจารย์ผู้สอน: ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-16 คน
สถานที่อบรม: ภาคบรรยาย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 2 ห้องเรไร
ภาคปฏิบัติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำจิ้มสุกี้ และน้ำจิ้มลูกชิ้น ให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดี และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารให้ได้มาตรฐาน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ด (พริกแกงแดง) พริกแกงคั่ว และพริกแกงส้ม ภาชนะใส่กลับบ้าน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00   บรรยาย   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำจิ้มสุกี้ และน้ำจิ้มลูกชิ้นให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดี
                                และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
10.00 - 12.00   ปฏิบัติ     การเตรียมขวด การเตรียมวัตถุดิบ
13.00 - 16.00   ปฏฺิบัติ    การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ และน้ำจิ้มลูกชิ้น 
                                 ตอบข้อซักถามและสรุป