โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP264 การผลิตลูกชิ้นหมู
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววารุณี พรมนนท์
2. นางสาววริษฐา เสียงเพราะ
3. นางสาวอุทุมพร รัตนภักดี
4. นายอธินัท ตั้งวรกิตติ
5. นางสาวสิริณญภัคร สุขทวี
6. นายชัยวัฒน์ วิริยะมานะชัย
7. นายพงศกร​ แท่นประยุทธ
8. นายนฤพล พิกุลขาว
9. นางสาวบุษบัน วงศ์ถาวร
10. นายประคลภ์ ปิลันธนเศรษ์
11. นางสาวธัญญ์นรี ธนากุลชีวารัตน์
12. นางสาวสุภาพร รัตน์มณี
13. นางบัณฑวรรณ
14. นางสาววราภรณ์ ผลบุญ
อาจารย์ผู้สอน: สุจิตตา เรืองรัศมี
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,350 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถประกอบอาหารได้, จำนวนที่รับ 16-20 คน
สถานที่อบรม: ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ชั้น 1 ห้อง 112
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคการผลิตลูกชิ้นหมู กรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นหมู และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบอาหารที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา
แผนการสอน:
09.00 - 11.00  บรรยาย  เทคนิคการผลิตลูกชิ้นหมู แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตลูกชิ้นหมู
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    กรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นหมู