โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP259 อาหารจีน : ขนมผักกาด ปอเปี๊ยะทอด เต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวหลอด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพรจิรา ปิติปัญญา
2. นางสาวกานดา สมจิตร์
3. นายวโรจน อรุณชาติกุล
4. นางสาวศิริพร วงศ์สิริศักดา
5. นางกัลยกร สตีเว่นส์
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 12-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อธิบายขั้นตอนต่างๆในการทำขนมผักกาด การเตรียมเครื่องประกอบการปรุง นึ่ง-ทอด และการทำน้ำจิ้ม การเตรียมเครื่องปอเปี๊ยะทอด การห่อ-การทอด และการทำน้ำจิ้ม การทำเต้าหู้ทรงเครื่อง และการทำกะเพาะปลา
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์สำหรับประกอบการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กล่องใส่อาหาร ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การทำผักกาด การเตรียมเครื่องประกอบ การปรุง การนึ่ง-ทอด และการทำน้ำจิ้ม การเตรียมเครื่องปอเปี๊ยะทอด การห่อ-ทอดและการทำน้ำจิ้ม การทำเต้าหู้ทรงเครื่อง และการทำกะเพาะปลา
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ   การทำขนมผักกาด และปอเปี๊ยะทอด
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ   การทำเต้าหู้ทรงเครื่อง และการทำกะเพาะปลา