โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP256 การทำน้ำพริกแกงตำรับ 1 : พริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ด(พริกแกงแดง) พริกแกงคั่ว และพริกแกงส้ม
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมะลิ วันทนาศิริ
2. นายกิติศักดิ์ สุพร
3. นายมะรอนิง เจะนะ
4. นางสาวนัยนา
5. นางนภัสนันท์ ปิยพรธนาวัฒน์
6. นางสาวปราณิศา แสวงทอง
7. นางสาวพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์
8. นางสาวนิตยา
9. นายภูมิ ทองเกิด
10. นางสาวงามพรรณ์ ฐิติพรรณกุล
11. นางสาวพัดชา ใจอิ่ม
12. นางสาวพิทยา ใจอิ่ม
13. นางสาวกาญจนา ทองมา
อาจารย์ผู้สอน: วาสนา นาราศรี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้), จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: พริกแกง หรือเครื่องแกงของอาหารไทยเป็นเครื่องปรุงรสน้ำแกง ซึ่งน้ำแกงส่วนใหญ่จะใช้น้ำกะทิ และมีแกงบางชนิดที่ใช้น้ำเปล่า โดยพริกแกงในแต่ละชนิดจะประกอบด้วย เครื่องเทศและสมุนไพรหลายอย่างที่มีองค์ประกอบของสารให้กลิ่นแตกต่างกัน เพื่อให้ลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ที่มีรสเผ็ด และมีกลิ่นหอมของแกงนั้นๆ ทั้งนี้นอกจากการทำพริกแกงเก็บไว้รับประทานเอง ยังสามารถทำเพื่อจำหน่ายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำน้ำพริก
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  วิธีชั่งตวง คุณสมบัติส่วนผสมในพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ด(พริกแกงแดง) พริกแกงคั่ว และพริกแกงส้ม รวมถึงเทคนิคต่างๆในการทำ
10.00 - 12.00   บรรยาย/ปฏิบัติ   พริกแกงเขียวหวาน
13.00 - 15.30   ปฏิบัติ   พริกแกงเผ็ด(พริกแกงแดง) พริกแกงคั่ว และพริกแกงส้ม
15.30 - 16.00   บรรยาย ตอบข้อซักถามและสรุป