โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP254 ขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกฤตกมล สุขกนิษฐ
2. นางสาวผกามาศ กุลสิงห์
3. นางสาวอาจารีย์ ธัญวงศ์วัฒน์
4. นางสาวกนกวรรณ เงินหรั่ง
5. นายธวัชชัย ศรีนุ่ม
6. นางสาวพรจิรา ปิติปัญญา
7. นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา
8. นางสาวกนกอร พิพัฒน์มงคลพร
9. นางสาวธัญญ์นรี ธนากุลชีวารัตน์
10. นายอนันต์ พันทอง
11. นายทรงเกียรติ ระลึกมูล
12. นางจีรนันท์ สอิ้งทอง
13. นายจรัสพล แซ่ตั้ง
14. นางสมพร เอมเสม
15. นางสาวสิริกันยา รื่นวงศา
16. นายนภดล อรุณบรรเจิดกุล
17. นางสาวKritkamol Sukanit
18. นางสาวสกาวเดือน รักษาภักดี
19. นางสาวดารุณี บุญชัยโย
20. นางสาวอนงค์นาฏ ยอดกูล
21. นางสาวพัทธนันท์ ภัคศุภากร
22. นางสาวสายธาร วรรณุรัตน์
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 12-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อธิบายการทำขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ การเตรียมแป้งขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ การเตรียมไส้ขนม 3 ไส้ ได้แก่ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเขียวไข่เค็ม โมจิไส้เผือก และไดฟูกุไส้ถั่วแดง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัตถุดิบที่ใช้ประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กล่องใส่อาหาร ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การทำขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ การเตรียมแป้งขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ การเตรียมไส้ขนม 3 ไส้ ได้แก่ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเขียวไข่เค็ม โมจิไส้เผือก และไดฟูกุไส้ถั่วแดง
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมแป้ง และไส้ขนม 3 ไส้
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การห่อไส้ขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ และการอบขนม