โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP250 ขนมประจำเทศกาล : ขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวภาวิณี เนียมสุวรรณ
2. นางสาวพรจิรา ปิติปัญญา
3. นางสาวสฎา สูรพันธุ์
4. นางสาวณัฐสินี อังศุสิงห์
5. นางสาวฆัณกนค พุกพูน
6. นางนชจรี พงษ์สุพรรณ์
7. นางสาวจุฑามาศ จิตรักมั่น
8. นางนราพร
อาจารย์ผู้สอน: วาสนา นาราศรี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้), จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่งเป็นขนมที่ใช้สำหรับไหว้ในเทศบาลตรุษจีน และสารทจีน โดยขนมทั้ง 3 ชนิดนี้มีส่วนผสม และเทคนิคขั้นตอนการทำที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้กระบวนการให้ความร้อนด้วยการนึ่งขนมให้สุก สำหรับขนมปุยฝ้าย มีส่วนผสมหลักประกอบด้วย แป้ง ผงฟู น้ำตาล ไข่ และน้ำ นอกจากนี้ยังมีการแต่งกลิ่น และสีต่างๆ ขนมปุยฝ้ายมีลักษณะเด่นในด้านเนื้อสัมผัสที่นุ่มละเอียด และฟูเบา หน้าขนมจะแตกเป็น 3-4 แฉกอย่างสวยงาม ขนมชนิดนี้แทนความหมายของความเฟื่องฟู เจริญรุ่งเรือง และงอกงาม ขนมเทียนมีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล และไส้ขนมเทียนแบบไส้เค็ม และไส้หวาน ขนมมีลักษณะห่อด้วยใบตองเป็นทรงสามเหลี่ยม เนื้อสัมภัสของขนมจะมีความเหนียมนุ่ม ซึ่งขนมเทียนมีความหมายที่แสดงถึงความสว่างรุ่งเรือง และความราบรื่นในชีวิต ส่วนขนมเข่งมีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล และน้ำ เป็นขนมที่อยู่ในกระทงใบตองแห้ง และมีความหมายที่แสดงถึงความหวานชื่น และความราบรื่นในชีวิต ทั้งขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่งนอกจากใช้ในงานเทศกาลแล้ว ยังสามารถรับประทานเป็นอาหารว่าง และทำเพื่อจำหน่ายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และส่วนผสมต่างๆ ที่ใช้ในการทำขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง ภาชนะใส่กลับบ้าน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ อธิบายวิธีชั่งตวง คุณสมบัติส่วนผสมขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการทำ
10.00 - 12.00   ปฏิบัติ    การทำขนมปุยฝ้าย
13.00 - 15.30   ปฏิบัติ    ขนมเทียน และขนมเข่ง
15.30 - 16.00   ปฏิบัติ    ตอบข้อซักถามและสรุป