โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP243 วุ้นต่างๆ 9 ชนิด : วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นสังขยา วุ้นกะทิใบเตย วุ้นซาหริ่ม วุ้นชาไทย วุ้นกาแฟ วุ้นนมเย็น วุ้นเม็ดแมงลัก วุ้นข้าวโพด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอริญชยา กิจจานนท์
2. นางสาวอรนุช สุวรรณากาศ
3. นางสาวพรจิรา ปิติปัญญา
4. นางนชจรี พงษ์สุพรรณ์
5. นางสาวแสงอรุณ ปลาส่วน
6. นางสาวกนกอร พิพัฒน์มงคลพร
7. นางจุติพร ไทยยืนวงษ์
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 12-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อธิบายขั้นตอนในการทำวุ้นต่างๆ 9 ชนิด วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นสังขยา วุ้นกะทิใบเตย วุ้นสลิ่ม วุ้นชาไทย วุ้นกาแฟ วุ้นนมเย็น วุ้นเม็ดแมงลัก และวุ้นข้าวโพด ข้อดีของขนมประเภทวุ้น คือใช้อุปกรณ์ในการทำน้อยเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวัน สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัตถุดิบสำหรับทำวุ้น เช่น ผงวุ้น กะทิ และส่วนผสมต่างๆ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำวุ้นต่างๆ 9 ชนิด
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน กล่องอาหาร
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ อธิบายการทำวุ้นต่างๆ 9 ชนิด วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นสังขยา วุ้นกะทิใบเตย วุ้นสลิ่ม วุ้นชาไทย วุ้นกาแฟ วุ้นนมเย็น วุ้นเม็ดแมงลัก วุ้นข้าวโพด
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำวุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นสังขยา วุ้นกะทิใบเตย
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    วุ้นสลิ่ม วุ้นชาไทย วุ้นกาแฟ วุ้นนมเย็น วุ้นเม็ดแมงลัก และวุ้นข้าวโพด